...
Course Content
Przygotowanie do egzaminu na doradcę Restrukturyzacyjnego / Syndyka
Jak przygotować się do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję Doradcy restrukturyzacyjnego / Syndyka
0/4
Odrębne postępowania upadłościowe, w tym upadłość deweloperska i upadłość konsumencka, uregulowane w części trzeciej ustawy Prawo upadłościowe
0/2
Postępowanie o zatwierdzenie układu
Najszybsze i w dużej części pozasądowe
Przyspieszone postępowanie układowe
Postępowanie układowe
Postepowanie sanacyjne
Co się zmieniło w porównaniu do 2021 roku?
Pytania z zakresu finansów, rachunkowości i ekonomii w ramach zalecanej literatury dodatkowej
Wykaz zalecanej literatury, dodatkowo wykorzystywanej do opracowania pytań testowych na egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego: J. Beksiak, Ekonomia - kurs podstawowy, C. H. Beck, Wydanie 2, Warszawa 2014, R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, E. Nowak, Rachunkowość - kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2016, M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007, M. Panfil, A. Szablewski, Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, wyd. Poltext, Warszawa 2016 (rozdziały: 1-4, 7, 10-16, 18, 22), E. Mączyńska, Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne, OW SGH, Warszawa 2015 (część druga: Procesy restrukturyzacyjne i naprawcze przedsiębiorstw, s. 111-194), P. Dec, Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, P. Dec, P. Masiukiewicz, Finanse przedsiębiorstw w modelach i zadaniach, PWN, Warszawa 2020.
Kategorie zaspokajania wierzycieli art. 342 ust. 1 Prawa Upadłościowego
Plan podziału funduszy przez syndyka (częściowy, kilkukrotny, ostateczny) zatwierdzony przez sędziego-komisarza Kategorie 1-4 Kategoria 0, art. 343 Prawa upadłościowego Po obwieszczeniu w sekretariacie 2 tyg. na wniesienie zarzutów do planu podziału do sędziego-komisarza Zażalenie na postanowienie w sprawie rozpatrzenia zarzutów
Plan spłaty wierzycieli po zakończeniu postępowania upadłościowego wobec art. 369 ust. 1, 1a z wyłączeniem upadłości konsumenckiej
Wniosek do sądu składa upadły będący np. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub komplementariuszem, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego
Umorzenie postępowania upadłościowego, trzy przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego przez sąd, art. 361 Prawa upadłościowego
Jak przygotować się do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję Doradcy restrukturyzacyjnego / Syndyka
About Lesson

Upadłość konsumencka

upadłość konsumencka pomoc

Zgodnie z art. 10, art. 11 ust 1, art. 11 ust. 1a Prawa upadłościowego:

Upadłość konsumencka może być ogłoszona w stosunku do osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna, czyli utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym zgodnie z art. 11 ust. 1a Prawa upadłościowego, domniemywa się, że taka osoba utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące

Uwaga:

Odmiennie do postępowania na zasadach ogólnych, upadłość konsumencka, zgodnie ze swoją funkcją oddłużeniową, może być wszczęta i prowadzona również wtedy, jeśli jest tylko jeden wierzyciel, żeby dać dłużnikowi drugą szansę na nowy start.

Art. 491 ze znaczkiem 2 ust. 2.

Postępowanie upadłościowe w sprawach objętych przepisami niniejszego tytułu prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Zgodnie z art. 491 ust. 2 ze znaczkiem 3, odmiennie do ogólnego postępowania upadłościowego, wynika, że jedynym uprawnionym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sam dłużnik, to znaczy, że nie może być wszczęta z urzędu ani na wniosek wierzyciela:  
 1. z wyjątkiem przypadków objętych art. 8 i 9 Prawa upadłościowego 
 2. w odróżnieniu do ogólnego postępowania upadłościowego nie ma obowiązku złożenia wniosku wynikającego z art. 21 PU a ma do tego prawo, jest przywilejem.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożony na właściwym formularzu, zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w art. 491 ze znaczkiem 2 ust. 4, w tym między innymi:

 1. wskazanie miejsca, w którym znajduje się jego majątek,
 2. wskazanie okoliczności uzasadniające złożenie wniosku i ich uprawdopodobnienie (np. art. 11a),
 3. wykaz majątku,
 4. spis wierzycieli,
 5. informacje o przychodach i kosztach,
 6. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

upadłość konsumencka

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej prowadzi sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego.

Sądem właściwym miejscowo w przypadku upadłości konsumenckiej jest sąd miejsca zamieszkania dłużnika lub jeśli dłużnik nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski, sąd miejsca położenia majątku dłużnika.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest rozpatrywany co do zasady na posiedzeniu niejawnym.

Sąd w przypadku stwierdzenia, że wniosek o ogłoszenie upadłości jest zasadny, wydaje postanowienie o ogłoszenie upadłości zawierający elementy zgodne z art. 491 ze znaczkiem 5, to jest między innymi:

 1. wyznacza syndyka masy upadłości,
 2. wzywa wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności syndykowi masy upadłości na wskazany adres w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 

Data wydania postanowienia sądu jest datą upadłości dłużnika i wszczęcia postępowania upadłościowego. 

Odmiennie do ogólnego postępowania upadłościowego, jest możliwe tymczasowe odstępstwo odnośnie pokrywania kosztów postępowania z masy upadłości, zgodnie z art. 491 ze znaczkiem 7 ust. 1 Prawa Upadłościowego.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej art. 491 ze znaczkiem 2:

 • art. 146 Prawa Upadłościowego, z dniem ogłoszenia upadłości ulegają zawieszeniu z mocy prawa wszelkie postępowania egzekucyjne (sądowe i administracyjne), a po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości są z mocy prawa umarzane, …

Obowiązki dłużnika:

 1. upadły ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek oraz wszystkie dokumenty dotyczące swojej działalności, majątku, rozliczeń, potwierdzając wykonanie tych obowiązków w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi,
 2. obowiązany jest również udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących stanu majątku oraz dokonanych przez siebie czynności prawnych mających wpływ na stan jego majątku,
 3. jeżeli upadły nie wskaże i nie wyda syndykowi całego swojego majątku albo niezbędnych dokumentów albo w inny sposób nie wykonuje swoich obowiązków, sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe, bez oddłużenia danej osoby fizycznej, w konsekwencji ponownie mogą być prowadzone postępowania egzekucyjne przez wierzycieli.
 4. art. 58 ust.1 Prawa Upadłościowego: jeżeli upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek … grzywny lub …

Z dniem ogłoszenia upadłości:

 1. cały majątek upadłego staje się masą upadłości,
 2. upadły traci prawo zarządu oraz dowolnego rozporządzania majątkiem,
 3. prawa te przejmuje syndyk,
 4. syndyk sporządza spis inwentarza,
 5. dokonuje oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłości.

Odnośnie małżonka upadłego:

 • zgodnie z art. 124 Prawa upadłościowego:
 1. z dniem ogłoszenia upadłości powstaje rozdzielność majątkowa,
 2. cały majątek wspólny wchodzi do masy upadłości a jego podział jest niedopuszczalny,
 3. do masy upadłości nie wchodzą jedynie przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, z wyjątkiem przedmiotów nabytych do majątku wspólnego w okresie dwóch lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • zgodnie z art. 125 Prawa upadłościowego:
 1. ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba, że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony na co najmniej dwa lata przez dniem złożenia tego wniosku,
 2. ustanowienie rozdzielności majątkowej poprzez umowę majątkową w drodze intercyzy jest skuteczne w stosunku do masy upadłości, tylko wtedy, jeżeli umowa ta została zawarta na co najmniej dwa lata przed ogłoszeniem upadłości. 

O w/w przepisach i skutkach ogłoszenia upadłości syndyk powinien pouczyć małżonka upadłego przy zawiadomieniu go o ogłoszeniu upadłości małżonka.

Z dniem ogłoszenia upadłości zobowiązania:

 1. pieniężne niewymagalne stają się wymagalne,
 2. niepieniężne stają się pieniężne i stają się wymagalne.

Zgodnie z art. 83 Prawa upadłościowego: nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości … takie zastrzeżenia będą nieważne 

upadłość konsumencka

Syndyk:

 1. w celu oceny sytuacji majątkowej upadłego, zwraca się z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o informacje podatkowe upadłego za okres pięciu lat przed ogłoszeniem upadłości, 
 2. sprawdza, zasięga informacji w rejestrze czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych,
 3. zbiera zgłoszenia od wierzycieli w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości,
 4. przy likwidacji masy upadłości po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, zgodnie art. 491 ze znaczkiem 20 Prawa Upadłościowego, syndyk może upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości,
 5. zgodnie z art. 491 ze znaczkiem 11a Prawa Upadłościowego, wyboru sposobu likwidacji masy upadłości konsumenckiej dokonuje samodzielnie syndyk,

Syndyk dokonuje likwidacji masy upadłości i po upływie terminu zgłoszenia wierzytelności, składa do sądu plan spłaty wierzycieli z uzasadnieniem, zawierający:

 1. plan podziału funduszów uzyskanych w postępowaniu upadłościowym z likwidacji majątku upadłego, 
 2. plan dalszych spłat wierzycieli,
 3. plan ewentualnego umorzenia pozostałej części,

Sąd ustala plan spłaty postanowieniem, zawierający:

 1. informacje o wierzycielach, biorących udział w postępowaniu upadłościowym,
 2. plan podziału funduszów pomiędzy wierzycieli biorących udział w postępowaniu upadłościowym, 
 3. plan spłaty wierzycieli do 36 miesięcy,
 4. plan umorzenia pozostałej części,

Sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe, jeżeli:

 1. upadły umyślnie doprowadził do niewypłacalności, trwoniąc składniki majątku lub celowo nie regulując wymagalnych zobowiązań,
 2. w okresie dziesięciu lat przed dniem ogłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono już całość lub część zobowiązań upadłego, chyba, że wynika to ze względów słuszności lub humanitarności, 
 3. realizowanie planu spłaty zabezpiecza upadłego przed egzekucją,

W okresie planu spłaty wierzycieli, upadły zobowiązany jest, składać do sądu co roku do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające:

 1. przychody,
 2. spłacone kwoty,
 3. nabyte składnik majątku o wartości przekraczającej średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
 4. kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego,
 5. plan spłaty może ulec zmianie:

Na wniosek upadłego, z powodu trudności w spłacie, sąd na wniosek upadłego, po wysłuchaniu wierzycieli, może: 

 1. zmienić wysokość spłat,
 2. wydłużyć plan spłaty maksymalnie o 18 miesięcy,
 3. na wniosek upadłego, z powodu trwałej niezdolności do wykonywania planu spłaty (trwała utrata pracy, choroba), sąd na wniosek upadłego, po wysłuchaniu wierzycieli, może uchylić plan spłaty i umorzyć pozostałą część do spłaty,
 4. na wniosek wierzycieli, z powodu istotnej poprawy sytuacji majątkowej (spadek, darowizna, wygrana w Lotto, itp.) nie związanej z wynagrodzeniem za pracę, z działalnością zarobkową wykonywaną osobiście,

Uwaga: nie wykonywanie planu spłaty lub nie złożenie sprawozdania w terminie:

 1. skutkuje uchyleniem przez sąd planu spłaty, sąd z urzędu lub na wniosek wierzyciela,
 • po wysłuchaniu upadłego i objętych planem spłaty wierzycieli, może:
 1. uchylić plan spłaty, zobowiązania nie ulegną umorzeniu, wierzyciele mogą dochodzić do zaspokojenia niespłaconych zobowiązań w drodze egzekucji,
 2. lub nie złożenie sprawozdania w terminie zataił swoje przychody lub nabyte składniki majątku, dokonywał czynności pogarszających do wykonywania planu spłaty zdolność bez uzyskania zgody sądu, ukrywał majątek,   

Po wykonaniu przez upadłego planu spłaty, sąd wydaje postanowienie o:

 1. umorzeniu pozostałych objętych postępowaniem zobowiązań,
 2. zakończeniu postępowania upadłościowego,
 3. stwierdzeniu wykonania planu spłaty,
 4. umorzeniu zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, nie wykonanych w ramach spłat wierzycieli (czysta karta),

upadłość konsumencka umorzenie

Ponadto, możliwe jest umorzenie zobowiązań upadłego, bez ustalenia planu spłaty i zaspokojenia wierzycieli upadłego, w przypadku:

 1. gdy zgodnie z art. 491 ze znaczkiem 15 ust. 5 Prawa Upadłościowego:
 2. gdy zgodnie z art. 491 ze znaczkiem 16 ust. 1 Prawa Upadłościowego:
 3. warunkowe umorzenie planu spłaty,
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found

Zaloguj się
Zarejestruj się
Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.