Course Content
Przygotowanie do egzaminu na doradcę Restrukturyzacyjnego / Syndyka
Jak przygotować się do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję Doradcy restrukturyzacyjnego / Syndyka
0/4
Odrębne postępowania upadłościowe, w tym upadłość deweloperska i upadłość konsumencka, uregulowane w części trzeciej ustawy Prawo upadłościowe
0/2
Postępowanie o zatwierdzenie układu
Najszybsze i w dużej części pozasądowe
Przyspieszone postępowanie układowe
Postępowanie układowe
Postepowanie sanacyjne
Co się zmieniło w porównaniu do 2021 roku?
Pytania z zakresu finansów, rachunkowości i ekonomii w ramach zalecanej literatury dodatkowej
Wykaz zalecanej literatury, dodatkowo wykorzystywanej do opracowania pytań testowych na egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego: J. Beksiak, Ekonomia - kurs podstawowy, C. H. Beck, Wydanie 2, Warszawa 2014, R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, E. Nowak, Rachunkowość - kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2016, M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007, M. Panfil, A. Szablewski, Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, wyd. Poltext, Warszawa 2016 (rozdziały: 1-4, 7, 10-16, 18, 22), E. Mączyńska, Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne, OW SGH, Warszawa 2015 (część druga: Procesy restrukturyzacyjne i naprawcze przedsiębiorstw, s. 111-194), P. Dec, Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, P. Dec, P. Masiukiewicz, Finanse przedsiębiorstw w modelach i zadaniach, PWN, Warszawa 2020.
Kategorie zaspokajania wierzycieli art. 342 ust. 1 Prawa Upadłościowego
Plan podziału funduszy przez syndyka (częściowy, kilkukrotny, ostateczny) zatwierdzony przez sędziego-komisarza Kategorie 1-4 Kategoria 0, art. 343 Prawa upadłościowego Po obwieszczeniu w sekretariacie 2 tyg. na wniesienie zarzutów do planu podziału do sędziego-komisarza Zażalenie na postanowienie w sprawie rozpatrzenia zarzutów
Plan spłaty wierzycieli po zakończeniu postępowania upadłościowego wobec art. 369 ust. 1, 1a z wyłączeniem upadłości konsumenckiej
Wniosek do sądu składa upadły będący np. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub komplementariuszem, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego
Umorzenie postępowania upadłościowego, trzy przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego przez sąd, art. 361 Prawa upadłościowego
Jak przygotować się do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję Doradcy restrukturyzacyjnego / Syndyka
About Lesson

Cześć,

29 listopada 2021 roku zdawałem egzamin na Doradcę restrukturyzacyjnego. Zaliczyłem zadanie problemowe ale zabrakło mi kilka punktów na teście.

Drugi raz zdawałem 26 maja bieżącego roku. Zaliczyłem zadanie problemowe (kazus) prawie na maksa 27/30 na wymagane minimum 20/30. Niestety z testu zabrakło 3 punktów (pośpiech, stres, nerwy, za mało testów, itp.). Zabolało ale się nie poddałem i zdaję 19 września bieżącego roku.

No i trzeci raz…

Test w końcu zaliczony zaliczony test na doradcę restrukturyzacyjnego

ale egzamin tym razem  egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego

„Do trzech razy sztuka”

mówi polskie przysłowie. 

Może nie ma się co oszukiwać i trzeba się poddać egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego 

W końcu sam egzamin kosztuje ponad 2,2 tys. plus szkolenia, testy, materiały, itp.

Co raz częściej pojawiają się wątpliwości i pytania, cz to w ogóle ma sens, itp.

Zobaczymy… dont-give-up

Po pierwszym egzaminie zdecydowałem się przygotować materiał przygotowujący do egzaminu i do ćwiczenia testu na Doradcę restrukturyzacyjnego.

Test na Doradcę restrukturyzacyjnego zawiera:

100 pytań jednokrotnego wyboru z 3 odpowiedzi. Na rozwiązanie testu jest 100 minut czyli jedna minuta na jedno pytanie. Test zazwyczaj jest rozpisany na 26-28 stronach. Samo przeczytanie pytania i możliwych do udzielenia odpowiedzi zabiera dużo czasu, dlatego tak ważne jest wcześniejsze przygotowanie. Odpowiedzi zaznaczamy na osobnym arkuszu. Na teście i na arkuszu wpisujemy przypisany do nas kod.

W ramach testu zazwyczaj jest 30 pytań z zakresu Prawa upadłościowego, 10 pytań z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, 10 pytań (na końcu testu) z ekonomii i finansów.

Pozostała połowa pytań jest z zakresu całego prawa. Dlatego tak ważne jest systematyczne ćwiczenie i poszerzanie wiedzy. Ten kurs będzie świetnym narzędziem wspierającym naukę i oswoi Cię z testem na egzaminie od stron praktycznej. Pytania się zmieniają, ich układ też, więc w ramach Testu odpowiedzi też …

egzamin i test doradca restrukturyzacyjny

Wykaz aktów prawnych wykorzystywanych do opracowania pytań testowych na egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, zawiera tylko 56 ustaw i rozporządzeń i są to:

1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
3. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
5. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
6. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
7. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
8. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
9. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
10. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
11. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
12. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
13. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
14. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
15. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
16. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
17. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
18. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
19. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
20. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
21. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
22. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
23. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
24. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
25. ustawa z dnia 30 czerwca 2004. – Prawo własności przemysłowej,
26. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
27. ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
28. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
29. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe,
30. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
31. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
32. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
33. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej,
34. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
35. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
36. ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy,
37. ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego,
38. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
39. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
40. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego,
41. ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności
przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych,
42. ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych,
43. art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
44. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis,
45. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
46. ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,
47. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
48. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja
2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego,
49. rozporządzenie Rady (UE) nr 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii
horyzontalnej pomocy państwa,
50. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie świadectwa pracy,
51. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października
2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych,
52. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
53. ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych,
54. ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
55. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie dokumentacji pracowniczej,
56. ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania
lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

W drugiej części egzaminu jest kazus – zadanie problemowe, na rozwiązanie którego są aż lub tylko 3 godziny.

Zazwyczaj jest to postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy, chociaż zdarzyło się już postępowanie upadłościowe osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, co raz częstsze w obecnych realiach. W 2018 roku było ponad 6 tysięcy upadłości konsumenckich, w 2019 roku już ponad 8 tysięcy, a w 2020 roku ponad 13 tysięcy.

Przygotowuję się również na egzamin, pierwszy jaki odbędzie się w 2022 roku. W dniu 17.12.2021 roku Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło następujące trzy terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2022 roku:

 1. Pierwszy egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 16 maja 2022 r. o godz. 10:00. Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu oraz do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej upływa w dniu 1 kwietnia 2022 r.
 2. Drugi egzamin odbędzie się w dniu 19 września 2022 r. o godz. 10:00.Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu oraz do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej upływa w dniu 5 sierpnia 2022 r.
 3. Trzeci egzamin odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 10:00. Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu oraz do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej upływa w dniu 14 października 2022 r.

Poniżej zamieszczam również wykaz zalecanej literatury, dodatkowo wykorzystywanej do opracowania pytań testowych na egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego:

 • J. Beksiak, Ekonomia – kurs podstawowy, C. H. Beck, Wydanie 2, Warszawa 2014,
 • R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
  Warszawa 2019,
 • E. Nowak, Rachunkowość – kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2016,
 • M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,
  PWN, Warszawa 2007,
 • M. Panfil, A. Szablewski, Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, wyd.
  Poltext, Warszawa 2016 (rozdziały: 1-4, 7, 10-16, 18, 22),
 • E. Mączyńska, Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane
  aspekty regulacyjne, OW SGH, Warszawa 2015 (część druga: Procesy restrukturyzacyjne
  i naprawcze przedsiębiorstw, s. 111-194),
 • P. Dec, Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza
  SGH, Warszawa 2018,
 • P. Dec, P. Masiukiewicz, Finanse przedsiębiorstw w modelach i zadaniach, PWN,
  Warszawa 2020.
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found

Zaloguj się
Zarejestruj się
Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.